Všeobecné obchodní podmínky (Poštovní podmínky)

(dále jen „Podmínky“)

Výklad základních pojmů

Příkazce – fyzická nebo právnická osoba, které Zasilatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména pro ni zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.

Zasilatel – KURÝR PRAHA s.r.o., se sídlem Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

Odesílatel – fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem. Odesílatel není ve smluvním vztahu se Zasilatelem v případě, že jde o osobu odlišnou od Příkazce, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Příkazce.

Místem odeslání je místo určené Příkazcem, kde je Zasilatel povinen převzít zásilku nebo zásilky.

Místem určení je místo určené Příkazcem, kam je Zasilatel povinen doručit zásilku nebo zásilky.

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Příkazce zásilka určena.

Písemná forma – podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu doručené osobně, poštou, kurýrem, nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail).

Základní ustanovení

 1. Tyto „Podmínky“ se vztahují na přepravní služby poskytované Zasilatelem, ledaže pro danou službu byly vydány obchodní podmínky zvláštní. Od těchto „Podmínek“ se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Zasilatele a Příkazce.
 2. Tyto „Podmínky“ jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasilatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasilatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasilatel sjedná pro přepravu zásilky.

Zásilka

 1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito „Podmínkami“ Zasilatel povinnost dopravit Příjemci.
 2. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky, a nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jakýmkoliv třetím osobám.
 3. Zásilka musí být opatřena adresou Odesílatele a Příjemce a také zabezpečena obalem proti jakémukoliv poškození nebo jinému znehodnocení, a to zejména s ohledem na způsob přepravy a povahu zásilky.
 4. Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně, v českém jazyce, u zásilek zasílaných do zahraničí v jazyce státu destinace, vždy však latinkou.
 5. Z přepravy jsou vyloučeny tyto zásilky:
  1. jejichž vlastnictví nebo držení je podle vnitrostátních právních předpisů zakázáno,
  2. jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách, nebo podléhá jiným omezujícím předpisům, nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro Zasilatele, zejména přeprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých a hořlavých látek, radioaktivní látky,
  3. vojenské munice a další obdobné předměty,
  4. snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku, nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu, zboží podléhající rychlé zkáze,
  5. které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru, u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa Příjemce,
  6. jejichž celková hmotnost je větší než 1000 kg nebo rozměr přesahuje 200×170×150 cm (délkaךířka×výška), popřípadě plochý předmět o šířce větší než 170 cm; pro určení hmotnosti nebo rozměru je rozhodující hmotnost, popřípadě rozměr včetně obalu, přičemž hmotnost 1 balíku v zásilce nesmí přesáhnout 50 kg v přepravě po Praze, 30 kg v přepravě tuzemské a sběrné mezinárodní, 70 kg v přepravě letecké mezinárodní,
  7. živé zvíře nebo živá zvířata,
  8. jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné (dále jen „předměty, které jsou vyloučeny z přepravy“)
  9. platné bankovky i cizí, šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží a dokumenty mimořádné hodnoty, zejména drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty,
  10. v případě mezinárodních zásilek předměty a zboží, které jsou vyloučeny z přepravy u subdodavatele těchto služeb.
 6. V případě, že předmět uvedený pod bodem 9 příkazce předá Zasilateli k přepravě, neodpovídá Zasilatel za škody na takovéto zásilce.
 7. Z přepravy je vyloučen také předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito „Podmínkami“ na zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Příkazcem adresován na Místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Zasilatel neposkytuje své služby.
 8. Zasilatel je oprávněn vyžádat si informace o obsahu zásilky a neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku přepravy zboží, které je možno z přepravy vyloučit a o kterém nebyl dostatečně informován.
 9. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Zasilatele; Příkazce není oprávněn zaslání zásilky vyžadovat. Zasilatel je oprávněn, není však povinen měřit či vážit zásilku.

Práva a povinnosti Zasilatele

Zasilatel se zavazuje:

 1. v případě, že potvrdí objednávku Příkazce, převzít zásilku v místě odeslání,
 2. po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení,
 3. v případě nemožnosti zásilku doručit je Zasilatel povinen neprodleně informovat Příkazce a dohodnout další postup,
 4. předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení,
 5. zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí,
 6. podat Příkazci telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci, v případě, kdy o to Příkazce požádá a kdy je tato služba poskytována. Za tuto službu je Příkazce povinen zaplatit podle platného Ceníku služeb.
 7. chránit všestranně zájmy Příkazce, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě,
 8. poskytnout Příkazci do 3 měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce,
 9. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy.
 10. Zasilatel může svůj závazek plnit sám nebo za použití služeb jiné osoby (jiného Zasilatele). Odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

Práva a povinnosti Příkazce

 1. Příkazce se zavazuje:

  1. v případě, že chce využít služeb Zasilatele, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky, e-mailem nebo on-line,
  2. opatřit zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného a telefonem,kontaktní osobou. U všech zásilek doručovaných mimo Prahu také PSČ.
  3. v objednávce uvádí Příkazce své jméno, adresu a telefon; bylo-li Příkazci uděleno zákaznické číslo stálého Příkazce, stačí uvést pouze toto číslo,
  4. zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky. Zasilatel neodpovídá za škody, které vzniknou zanedbáním této povinnosti. U zásilek doručovaných mimo Prahu a mimo ČR se Příkazce řídí Přepravními podmínkami dopravce, jehož služby pro doručení zásilky využije, pokud je využije.
  5. předat Zasilateli nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky,
  6. potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Zasilatele,
  7. poskytnout Zasilateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Příkazce odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne Zasilateli porušením této povinnosti,
  8. přijmout zpět nedoručitelnou zásilku.
 2. Příkazce je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Zasilatel mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Zasilatel zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Příkazce povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Zasilatele za dobu přesahující uvedených pět minut podle platného Ceníku služeb Zasilatele, ledaže bude prodlení způsobeno Zasilatelem. Zasilatel má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Zasilatele a vyslat na Místo odeslání na náklady Příkazce jinou takovouto osobu, ledaže bude prodlení způsobeno Zasilatelem.
 3. Pokud Příkazce není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Příkazce povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku odesílal sám.

Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah mezi Příkazcem a Zasilatelem vzniká okamžikem:
  1. kdy Zasilatel potvrdí objednávku Příkazce na doručení jednotlivé zásilky. Potvrdit přijetí zásilky může telefonicky při telefonické objednávce, či elektronickou poštou.
  2. kdy Zasílatel vyplní, potvrdí a doručí Příkazci formulář Potvrzení o registraci. Na základě toho je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o čemž je zpraven elektronickou poštou a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou.
  3. kdy Příkazce se Zasilatelem uzavře Zasilatelskou smlouvu. Na základě toho je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o čemž je zpraven elektronickou poštou, a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou.
 2. Objednáním služby podle Ceníku služeb u Zasilatele vyjadřuje Příkazce souhlas s těmito „Podmínkami“.
 3. Na základě smluvního vztahu založeného podle bodu 1 a–c vzniká povinnost Zasilatele zajistit přepravu zásilky a povinnost Příkazce za přepravu zásilky zaplatit.

Doručování zásilek

 1. Povinnost Zasilatele zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.
 2. Nebyl-li Příkazcem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami). To neplatí, pokud Příkazce v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Zasilatel není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
 3. Předpokládá-li Příkazce, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. sousední firmě, do schránky apod.). Toto svolení musí mít telefonickou nebo písemnou formu, pokud si Příkazce nevymíní jinak.
 4. V případě, že Příkazce v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Zasilatel oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Příkazce.
 5. V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Zasilatel neprodleně informovat Příkazce a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Příkazce, je Zasilatel povinen zásilku doručit zpět Příkazci. V případě, že Příkazce dá o nedoručitelné zásilce Zasilateli další instrukce, je Příkazce povinen Zasilateli zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Zasilatele zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Příkazci. V tomto případě náleží Zasilateli rovněž cena za zpáteční přepravu.
 6. Dokud Zasilatel zásilku nevydá Příjemci, je Příkazce oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Zasilatel uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem Zasilatele.
 7. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Příkazci vydána, je Zasilatel oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky škoda Zasilateli, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Příkazce, nedává-li Příkazce žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Příkazce zásilku od Zasilatele nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Zasilatel oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje, nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Zasilatel oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Příkazce.

Lhůta pro doručení zásilky

 1. Lhůta doručení zásilky závisí na druhu služby Zákazníkem zvoleném.
 2. Přepravní lhůta končí okamžikem předání zásilky Příjemci, eventuálně neúspěšného pokusu o předání zásilky.
 3. Při objednání konkrétní zásilky může Zasilatel informovat Příkazce o předpokládaném čase, v němž bude zásilka doručena. Požaduje-li příkazce službu SUPER EXPRES zásilka, Zasilatel podle konkrétních podmínek sjednaný čas potvrdí, nebo má právo jej odmítnout.
 4. Zasilatel poskytuje své služby NON-STOP.

Mezinárodní zásilky

 1. Tyto služby tam, kde se rozcházejí s těmito „Podmínkami“ nebo kde nejsou plně řešeny těmito „Podmínkami“, podléhají plně obchodním, přepravním či zasilatelským podmínkám jednotlivých dopravců, jejichž služby Zasilatel pro doručení zásilky Příkazce použil.

Pravidelná přeprava zásilek

 1. Dohodne-li si Příkazce se Zasilatelem pravidelnou přepravu zásilek, je Zasilatel povinen zajistit, aby se pravidelně na místo určené Příkazcem jako Místo odeslání v Příkazcem požadovanou hodinu dostavovala osoba přepravující zásilky jménem Zasilatele, která bude připravena převzít Příkazcovy zásilky.
 2. Je-li dohodnuta pravidelná přeprava, je Příkazce povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu i tehdy, pokud žádné zásilky v Místě odeslání připraveny nebudou. Toto neplatí, pokud Příkazce včas zruší konkrétní plánované převzetí zásilky. Zda konkrétní přepravu Příkazce odhlásil včas, má právo rozhodnout Zasilatel.

Inkasní služby

 1. Zasilatel zajišťuje na žádost Příkazce inkasní služby spojené s přepravou zásilky. O požadavku inkasa je povinen Příkazce informovat Zasilatele nejpozději při objednávce přepravy zásilky.
 2. Inkasní služby nejsou poskytovány u všech služeb Zasilatelem nabízených. O konkrétních případech informuje Příkazce Zasilatel.
 3. Inkasované peníze lze poskytovat Příkazci podle jeho požadavku buď bezhotovostním převodem na jeho účet, poštovní poukázkou nebo v hotovosti. Za službu inkasování hotovosti je Příkazce povinen zaplatit Zasilateli úplatu podle platného ceníku.
 4. Zasilatel neposkytuje inkasované služby v případě, pokud výše inkasované částky má být větší než 20 000 Kč, pokud se s Příkazcem nedomluví jinak.
 5. V případě doručení zásilky není Zasilatel povinen čekat na inkaso déle než deset minut. Bude-li tato doba překročena nebo odmítne-li Příjemce inkaso zaplatit, musí o tom Zasilatel neprodleně informovat Příkazce a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Příkazce, hledí se na zásilku jako na nedoručitelnou a Zasilatel je povinen zásilku doručit zpět Příkazci.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O INKASNÍCH SLUŽBÁCH – DOBÍRKA

 1. Příkazce může v rámci akceptace zvolit doplňkovou službu – dodání zásilky na dobírku.
 2. Dodání zásilky na dobírku znamená, že dodání zásilky příjemci je podmíněné zaplacením zákazníkem specifikované částky ("dobírková částka"). Maximální výše dobírkové částky – podmínka pro zvolení doplňkové služby dodání zásilky na dobírku – činí 20.000 Kč.
 3. Odmítne-li příjemce dobírkovou částku zaplatit, musí o tom neprodleně informovat zákazníka a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti (10) minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat zákazníka, hledí se na zásilku jako na nedoručitelnou a Zasilatel je povinen zásilku dodat zpět zákazníkovi.
 4. Mezi zákazníkem a Zasilatelem nevzniká sjednáním služby dodání zásilky na dobírku vztah, který by byl založen na bázi přímého či nepřímého zastoupení a Zasilatel nevystupuje v roli zastupujícího, nýbrž zastává roli tzv. "prostředníka". Platba příjemce ve prospěch zákazníka je uskutečněna až v okamžiku převzetí této platby zákazníka od Zasilatele.
 5. Zasilatel je povinen dobírkovou částku převést na zákazníkem určený bankovní účet v České republice pod variabilním symbolem, který je příkazce povinen uvést při objednání inkasní služby nebo který je veden v rámci jeho zákaznického účtu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1ho měsíce od převzetí dobírkové částky od příjemce nebo po domluvě s Příkazcem. Zasilatel neposkytuje službu vyplacení dobírkové částky v hotovosti. Zasilatel je oprávněn pozdržet výplatu dobírkové částky až po dobu dvaceti (20) pracovních dnů od převzetí dobírkové částky a po tuto dobu není v prodlení se splněním svých povinností v případě, že vznikne důvodné podezření na straně Příkazce, že se zákazník či osoba jej zastupující dopustila trestného činu, jehož skutkový stav zahrnuje přepravu zásilky.

Cena za přepravu zásilky

 1. Cena za přepravu zásilky je smluvní.
 2. Pro cenu zásilky je závazný ten Ceník služeb, který Zasilatel zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (internet), pokud není s Příkazcem písemně domluven jinak.
 3. Příkazce je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem služeb Zasilatele, nebo si jej u Zasilatele vyžádat.
 4. Cena za přepravu se platí hotově nebo bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury-daňového dokladu.
 5. Faktura je vystavována s 10 denním termínem splatnosti, pokud není domluveno jinak, se všemi náležitostmi daňového dokladu. Její součástí je výpis všech zásilek uskutečněných v daném období a zahrnutých do faktury s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, jména kontaktní osoby, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce Příkazcem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá 1× měsíčně.
 6. Faktura je standardně zasílána e-mailem na elektronickou adresu, kterou Příkazce uvede v Objednávce nebo v další elektronické komunikaci. Faktura je posílána ve formátu pdf.
 7. Příkazci, který odmítne přijímání faktur v elektronické podobě, zasilatel účtuje jako částečnou kompenzaci výdajů s vystavováním a zasíláním faktur v papírové podobě ke každé faktuře 50,– Kč + DPH v položce „za zúčtování“.
 8. V případě prodlení s úhradou ceny je Zasilatel oprávněn účtovat Příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení
 9. Pro zajištění svých nároků má Zasilatel zástavní právo k zásilce Příkazce.
 10. V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby není Zasilatel povinen plnit nadále své povinnosti vůči Příkazci, vyplývající ze smluvního vztahu, a je oprávněn poskytovat další služby Příkazci výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Příkazci písemnou formou.
 11. Pokud nemůže Zasilatel dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle Ceníku služeb Zasilatele. Skutečnost, za kterou Zasilatel neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklého na straně Příkazce.

Odpovědnost Zasilatele za škody

 1. Zasilatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce, která vznikla při obstarávání přepravy Zasilatelem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Příkazci. Zasilatel je povinen oznámit Příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dozvěděl. Odpovědnosti za škodu se zprostí, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
 2. Zasilatel neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním či vadným doručením zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena v důsledku porušení povinností Příkazce, popřípadě třetí osoby, od níž Zasilatel přejímal zásilku v Místě odeslání, nebo v důsledku porušení či nenaplnění povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky, vyplývajících z celních a jiných zákonů země odeslání nebo destinace, vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku, vadným nebo nedostatečným obalem, na který Zasilatel upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Zasilatel na vadnost obalu, neodpovídá Zasilatel za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná; mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Zasilatele nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu se Zasilatelem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy a jiné přírodní kalamity, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.
 3. Při škodě na zásilce vzniklé je Zasilatel povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.
 4. Zasilatel neodpovídá za škody způsobené pozdním doručením zásilky do zahraničí, pokud se nejedná o garantované služby.
 5. Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považuje se za škodu nebo poškození za ztrátu listinného dokumentu nebo nosiče dat v informační technice částka ceny takového prázdného listinného dokumentu nebo prázdného nosiče data. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v předchozím odstavci.
 6. Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považují se za škodu za ztrátu jiné zásilky, než je zásilka uvedená v předchozím odstavci, náklady na výměnu takové věci, popřípadě hodnota věci prokázaná platným účetním dokladem (fakturou). Při poškození nebo znehodnocení takovéto zásilky je Zasilatel povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou, kterou měla zásilka v době převzetí Zasilatelem, a hodnotou, kterou má zásilka poškozená nebo znehodnocená.
 7. Zásilky doručované v rámci ČR jsou od okamžiku převzetí Zasilatelem do okamžiku předání Příjemci automaticky pojištěny na částku 30 000 Kč (pokud nespadají do zásilek z přepravy vyloučených). V případě pojistné události je Příkazce povinen hodnotu zásilky platně prokázat. Zásilky, jejichž hodnota přesahuje tuto hodnotu, lze připojistit.
 8. Informace o vyšší ceně zásilky než jak je uvedeno níže při přepravě v článku 10, písmena 1-3 musí být sdělena Příkazcem při objednávání zásilky.
 9. Pokud toto nebude učiněno, Zasilatel ručí jenom do výše uvedených limitů.
 10. Zásilky mezinárodní jsou pojištěny v závislosti na zvoleném způsobu doručení:
  1. Přeprava po ČR „do druhého dne“ – v ceně pojištění do 30 000 Kč.
  2. Mezinárodní sběrná služba silniční – v ceně doručení je pojištění do 50 000 Kč
  3. Přímý kurýr – v ceně doručení je pojištění do 20 000 Kč. Nad 20 000 Kč lze sjednat připojištění.
 11. Zasilatel odpovídá v každém případě za škodu skutečnou a nenese odpovědnost za ušlý zisk a následné škody z chybného doručení zásilky.

Garantované služby

 1. Zasilatel poskytuje služby s garantovaným časem doručení.
 2. U těchto služeb ručí za včasné doručení zásilky a za škody vzniklé pozdním doručením zásilky.
 3. Lhůty pro včasné doručení zásilky jsou zveřejněny v nabídce na veřejně přístupném informačním systému (internet) nebo jsou potvrzeny Zasilatelem.
 4. Služby s garantovaným časem doručení jsou:
  1. urgentní zásilky po Praze,
  2. mezinárodní letecké zásilky, u nichž je garance současně s cenou uváděna,
  3. jiné vysloveně dohodnuté zásilky s garantovaným časem.
 5. Náhrada za vzniklou škodu za pozdní doručení zásilky je smluvně stanovena jako:
  1. částka odpovídající ceně přepravy takovéto zásilky (viz 4 a) a 50 % ceny přepravy zásilky (viz 4b)
 6. Podmínky pro včasné doručení garantované zásilky jsou:
  1. správně vyplněná přepravní dokumentace,
  2. správně uvedené kontaktní údaje příjemce,
  3. řádně, včas a přesně vyplněná a dodaná i další dokumentace vyžadovaná v zemi původu, v zemi určení nebo v zemi tranzitní,
  4. včasné objednání i předání zásilky,
  5. správné balení odpovídající obsahu zásilky,
  6. další podmínky uvedené v jiných článcích těchto „Podmínek“.
 7. Podmínkou pro vrácení peněz nebo neúčtování garantované zásilky je včasná a kompletní reklamace.

Reklamace

 1. Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Příkazci. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena.
 2. Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito „Podmínkami“ (ledaže přesná výše škody není zatím Příkazci známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno), musí být doručena Zasilateli ve lhůtě podle předchozího odstavce, musí obsahovat jméno a adresu příjemce, datum odeslání. Pro mezinárodní zásilky navíc hmotnost zásilky.
 3. Neuplatní-li Příkazce své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

Odpovědnost Příkazce za škody

Příkazce odpovídá Zasilateli za všechny újmy, které Zasilateli nebo jiné osobě vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Zasilateli předmět, který podle těchto „Podmínek“ je vyloučen z přepravy.

Ochrana osobních údajů

I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), a to podle své povahy manuálně a/nebo automatizovaně za účelem plnění této smlouvy, tj. poskytování zasilatelských služeb Zasilatele pro Odesílatele.

 1. Provozovatel informuje zákazníka o tom, že ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nezbytné pro poskytnutí služeb, a to za účelem poskytnutí služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má zasílatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s ZOOÚ, v klientském registru provozovatele, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro poskytnutí služeb.
 3. Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
 4. Zákazník dále bere na vědomí, že obsah jeho telefonických hovorů na lince či linkách zákaznického servisu provozovatele může být nahráván ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro sjednání či plnění dílčích ujednání ve vztahu k plnění práv a povinností ze smlouvy. Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu s ZOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat provozovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
   Je-li požadavek zákazníka shledán oprávněným, provozovatel neprodleně odstraní závadný stav.
 5. Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem a následné období dalších pěti (5) let od okamžiku ukončení (tj. včetně splnění) veškerých práv a povinností zákazníka ze smlouvy.

II. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB A PŘÍJEMCŮ

 1. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel zpřístupňuje osobní údaje zákazníka a osobní údaje třetích osob předané zákazníkem provozovateli, zejména osobní údaje odesílatele či příjemce zásilky v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e mailová adresa („osobní údaje třetích osob“) v souvislosti s plněním práv a povinností provozovatele ze smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro a za účelem splnění práv a povinností provozovatele ze smlouvy, smluvním partnerům provozovatele, kteří pro provozovatele zajišťují dílčí úkony služby.
 2. Zákazník akceptací prohlašuje, že osobní údaje třetích osob získal v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a splnil veškeré povinnosti zákona o ochraně osobních údajů tak, aby tyto údaje mohl předat provozovateli a provozovatel tak mohl řádně plnit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pokud by se prohlášení zákazníka uvedené v předchozí větě ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, zákazník se ve smyslu ustanovení § 2890 a násl. OZ zavazuje uhradit provozovateli újmu, která provozovateli vznikne.
 3. Provozovatel je oprávněn a bude zpracovávat osobní údaje třetích osob za účelem a v rozsahu uvedeném v článku 23.1 těchto OP a maximálně po dobu uvedenou v článku II.bod 7 těchto OP, přičemž tam uvedená doba je pro účely tohoto ustanovení dobou trvání ujednání - smlouvy o zpracování osobních údajů třetích osob mezi provozovatelem a zákazníkem.
 4. Zpracování osobních údajů třetích osob bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, to vše za účelem poskytnutí služeb. Prostředky zpracování osobních údajů třetích osob budou automatizované a manuální.
 5. Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje třetích osob, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů třetích osob.

III: SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Zákazník uzavřením smlouvy (akceptací těchto OP) uděluje provozovateli souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které provozovatel obdržel v souvislosti se svojí obchodní činností, a to za účelem, aby provozovatel zákazníka informoval o novinkách v oblastech, ve kterých provozovatel poskytuje služby či o nabídkách nových služeb provozovatele. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně i manuálně a bude jej provádět provozovatel. Zákazník uzavřením smlouvy (akceptací těchto OP) dále uděluje provozovateli ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby mu elektronickými prostředky komunikace byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení provozovatele. Udělení souhlasů je ze strany zákazníka dobrovolné.
 2. Pokud si zákazník nepřeje udělit souhlasy v článku III., lze tak učinit jakoukoli formou vzájemné komunikace, nejlépe zasláním e-mailové zprávy na adresu info@kuryr-praha.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné zákazníka identifikovat. Pokud tak zákazník neučiní do pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy, bude provozovatel považovat souhlas zákazníka ve smyslu článku III. Bod.1 za udělený, a to do odvolání.
 3. Zákazník může svůj souhlas v článku 24.1 kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@kuryr-praha.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, IC, zákaznické číslo
 4. Zákazník bere na vědomí, že vyřazení elektronického kontaktu z databáze provozovatele pro zasílání obchodních sdělení může s ohledem na technické aspekty trvat až (1) týden.

Závěrečná ujednání

 1. Zasilatel je povinen uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se druhu zásilek, jejich počtu či místě určení.
 2. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Zasilatelem a Příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito „Podmínkami“ se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
 3. Pro veškeré spory mezi Zasilatelem a Příkazcem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Zasilatelem je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Zasilatele.
 4. Tyto „Podmínky“ mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Zasilatele, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Zasilatele oprávněna jednat.
 5. Tyto „Podmínky“ se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva nic jiného.
 6. Tyto „Podmínky“ jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému (internet), a to na adrese www.kuryr-praha.cz/vop. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením „Podmínek“ a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (internet) má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (internet), která je jedinou autentickou verzí „Podmínek“.
 7. Zasilatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny těchto „Podmínek“ tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 3 dny. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto „Podmínky“ ve stávajícím znění. Současně je Zasilatel povinen Příkazce, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu.

Tyto obchodní podmínky byly upraveny 1. 1. 2022.

On-line objednávka

Přihlásit

Sponzorsky podporujeme nadaci Dobrý anděl

Reference od našich zákazníků

„Společnost KURÝR PRAHA s.r.o. nám pomáhá doručovat naše zásilky včas a bez poškození. Rychlost a kvalita dopravy je právě u potravin hodně důležitá, proto jsme rádi, že máme takový servis.“

Společnost Danone, a.s.
Štěpánka Janušová

 

„S KURÝR PRAHA s.r.o. spolupracujeme již od roku 2012 a jsme opravdu rádi za tuto spolupráci. Každoročně posíláme v rámci přípravy Festivalu francouzského filmu v krátkém období hodně pozvánek a vstupenek, které musí být dopraveny včas do několika hodin a ke správně osobě. Přeji celému týmu KURÝR PRAHA, aby stále poskytovali tuto službu na vysoké úrovni.“

Francouzský institut Praha – Anna Mitéran

 

„Společnost KURÝR PRAHA splnila všechny stanovené požadavky pro zajištění přepravy zásilek do zahraničí pro Sandoz s.r.o. a Novartis s.r.o. Z dosavadní spolupráce oceňuji zejména její snadné nastavení, pečlivé dodržování podmínek, komunikaci a vstřícnost.“

Martina Stejskalová Pápajová, Purchasing Manager Sandoz s.r.o.

 

„Se společností KURÝR PRAHA spolupracujeme v oblasti distribuce zásilek mezi objekty innogy v Praze již více jak pět let. Společnost KURÝR PRAHA bezchybně poskytuje námi objednané služby. Společně s námi navíc propaguje moderní a ekologický pohon vozidel. Ke svozu zásilek využívá elektromobil v barvách innogy.“

Jana Niklová, Office Management, innogy Česká republika a.s.

 

„Potřebujeme pro své zákazníky spolehlivou společnost, která doručí naše oděvy (obleky, saka, šaty) čisté, nepomačkané a včas, tak, aby se zákazník pouze převlékl a mohl vyrazit na důležitá jednání. Společnost KURÝR PRAHA s.r.o je naším partnerem již řadu let a jsme opravdu spokojeni s jejich spolehlivostí a vstřícností.

Přeji KURÝRU PRAHA, ať se daří.“

pí Janouchová, Delor International, spol. s r. o.

 

„Se službami společnosti KURÝR PRAHA jsme plně spokojeni. Oceňujeme jejich spolehlivost, osobní přístup kurýrů ke svěřeným zásilkám a pružné řešení individuálních požadavků našich obchodních partnerů.“

Romana Holíčková, PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o.